Reglement rommelmarkt

TOEPASSINGSGEBIED
Dit rommelmarktreglement is van toepassing op deelname aan de internationale rommelmarkt in Bad Bentheim, georganiseerd door Five4Event GbR, op de daarvoor bestemde standplaatsen. De standplaatsen zijn herkenbaar aan de desbetreffende markeringen en worden individueel toegewezen door de verantwoordelijke rommelstewards op de dag van het evenement.

 

CONTRACTUELE PARTNERS

Contracten worden gesloten tussen de organisator en deelnemers/verkopers op de rommelmarkt. Particulieren en handelaren kunnen deelnemen aan de internationale rommelmarkt van Bad Bentheim. Handelaren dienen in het bezit te zijn van een handelsvergunning en deze op verzoek te tonen.

 

ONDERWERP VAN HET CONTRACT

Onderwerp van het contract is een verkoopstand op de internationale rommelmarkt van de organisator in Bad Bentheim.

Door het inrichten van een stand op een standplaats op de Internationale rommelmarkt Bad Bentheim erkent de deelnemer de AV volledig en verplicht zich deze zonder beperkingen na te leven.

 

STANDGELDEN
Het standgeld per verkoper wordt berekend per meter of gedeelte daarvan. De langste zijde van de stand wordt gebruikt om het aantal meters te berekenen. Stands mogen maximaal 1,5 meter diep zijn en worden extra in rekening gebracht als dit niet wordt nageleefd. 

 

Tarieven standbouw

 

Professionele handelaren
10€ per meter of deel daarvan 

 

Hobby handelaren
De eerste drie meter €25 – elke extra meter €7

 

Voor kinderen is er een speciale ruimte rond de fontein. Een kraam voor kinderen kost €2 en moet worden gerund door het kind zelf of in samenwerking met hun ouders. Verkopen die uitsluitend door ouders worden georganiseerd, zijn verboden.
De standgelden zijn verschuldigd bij het betreden of het binnenrijden van de door de organisator voor de marktevenementen voorziene plaatsen en worden in de loop van het evenement geïnd door de stewards van de organisator. 

 

GOEDEREN DIE VERKOCHT MOGEN WORDEN
De verkoop van rommel en antiek is toegestaan.
De verkoop van nieuwe goederen is enkel toegelaten op de door de organisator aangeduide plaatsen en zal bij niet-naleving aanleiding geven tot uitsluiting van het evenement.

 

GOEDEREN DIE NIET VERKOCHT MOGEN WORDEN
– Snij-, steek- en vuurwapens in de zin van de WaffG en munitie
– Publicaties en afbeeldingen die schadelijk zijn voor minderjarigen
– Geschriften en beelddragers die geweld verheerlijken
– Pornografische geschriften en beelddragers
– Geschriften, etiketten en propagandamateriaal met een nationaalsocialistische inhoud
– Voorwerpen met nationaalsocialistische of extreemrechtse verwijzingen of inhoud
– Voedsel en (alcoholische) dranken
– Levende dieren

 

TOEGANG TOT HET TERREIN VOOR HANDELAREN
Handelaren mogen de rommelmarkt alleen betreden op aanwijzing van de stewards. De stewards bepalen het begin van de toegang en de respectievelijke plaats van de kraam. Het is niet mogelijk om individuele plaatsaanvragen te realiseren. Het te vroeg betreden van de stand en het niet opvolgen van instructies kan leiden tot uitsluiting van het evenement.
Handelaren mogen hun voertuig meenemen op het evenemententerrein van de rommelmarkt. Het voertuig dient achter de betreffende stand geparkeerd te worden. Per stand is maximaal één auto (eventueel met aanhanger) toegestaan. 

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Stands mogen alleen worden opgesteld in de daarvoor bestemde ruimtes binnen de door de organisatoren toegewezen gebieden.
Verkopers hebben geen recht op een specifieke plaats.
Het is de standhouders verboden de brandgangen, voetpaden en andere toegangswegen te blokkeren of de doorgang te bemoeilijken. Bezoekersroutes mogen niet geblokkeerd of versmald worden door stands, goederen of kledingrekken. Verkopers moeten zich houden aan de bestaande gemarkeerde gebieden. Struikelgevaar moet worden verwijderd.

 

SCHOONMAAK EN STANDAFZETTING
Afval van welke aard ook mag niet op het evenemententerrein worden gedeponeerd. Onverkochte goederen moeten zonder uitzondering door de deelnemer worden teruggenomen. Overtredingen van de milieubeschermingsvoorschriften of de gemeentelijke afvalverordening zijn strafbaar en worden bij de politie aangegeven.

 

WEERSOMSTANDIGHEDEN
De Internationale Rommelmarkt Bad Bentheim vindt onder alle weersomstandigheden plaats. De organisator behoudt zich het recht voor de rommelmarkt te allen tijde af te gelasten of voortijdig te beëindigen in geval van weersgerelateerde gevaren voor deelnemers/handelaren.

 

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
Het contract komt tot stand bij het betreden van of het rijden op de Internationale Rommelmarkt van Bad Bentheim. 

 

GEEN HERROEPINGSRECHT
Er bestaat geen herroepingsrecht voor consumenten of het herroepingsrecht voor consumenten kan conform § 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB voortijdig vervallen.

 

DOMICILIERECHTEN EN INSTRUCTIES VAN DE ORGANISATOREN

Voor de duur van de internationale rommelmarkt oefent de organisator domicilierechten en locatierechten uit op de locatie van het evenement. De instructies van de stewards moeten worden opgevolgd. Overtredingen zullen resulteren in een onmiddellijk verbod van de markt of strafrechtelijke vervolging. De deelnemer/handelaar heeft geen recht op verhaal.

 

OVERTREDINGEN VAN HET VLOOIENMARKTREGLEMENT
Bij overtredingen van het rommelmarktreglement kunnen deelnemers / handelaren door de organisator worden uitgesloten van deelname aan de markt of van toekomstige evenementen. 

 

AANSPRAKELIJKHEID
De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van een deelnemer / handelaar of bezoeker.
Elke deelnemer/handelaar is volledig aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakt persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
We hebben het recht om de marktomstandigheden en -tijden te wijzigen om redenen die buiten onze macht liggen of in geval van overmacht. In dergelijke gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen heeft de deelnemer/handelaar geen recht op annulering of compensatie.
In geval van annulering of uitstel van de internationale rommelmarkt is er geen recht op verhaal tegen de organisator.

 

KENNISGEVING FOTO- EN VIDEO-OPNAMEN
Tijdens het evenement kunnen foto’s en video’s worden gemaakt en gebruikt voor documentatie, verslaggeving na het evenement of interne reclamedoeleinden. Door het evenement bij te wonen, stemt de deelnemer / dealer en bezoeker ermee in dat opnamen die tijdens het evenement worden gemaakt, voor deze doeleinden kunnen worden gebruikt zonder aanspraak te maken op een vergoeding. De organisator verwijst hier naar Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR.